1.  

Câu hỏi thường gặp

Làm sao để đăng nhập hệ thống ?

Họ tên: Long Ngô

Nội dung:Tôi muốn chạy thử chức năng hệ thống nhưng không có tài khoản đăng nhâp, làm sao có tài khoản này ?

Để có tài khoản đăng nhập hệ thống, bạn vui long liên hệ với quản trị hệ thống để được cấp tài khoản đăng nhập

Họ tên

Tiêu đề

Nội dung